Agenda PR & Påverkan

Agenda och programförklaring - ett förslag och diskussionsunderlag

Gruppen PR&Påverkan bör verka för att

                      • Skapa en gemensam värdebas inom gruppen, om var samhället befinner sig (se bildspelet )

                      • Formulera budskapets innehåll

                      • Förverkliga uttrycksmedel med vars hjälp denna insikt kan förmedlas.

                      • Genomföra en upplysningskampanj i samhället.

"Det ohyggliga med människorna är att de inte vågar tänka. Om de verkligen tänkte ut konsekvenserna av den verklighet de lever i, skulle de dö av skräck – eller förändra världen." // Harry Martinsson

Ett viktigt begrepp

"Drömmen om det rationella paradiset" är den term som först användes av Karl Edris, en spärrvakt på SL-trafiken i Stockholm. Det betecknar den allmänna föreställningen om att allt kommer att bli bättre. Vår civilisation har gett oss en mängd fördelar framför äldre tider, och allt detta vill vi givetvis inte avstå ifrån. Det är bättre att vara rik och frisk än sjuk och fattig som bekant.

Det är också en tilltro till teknikens möjligheter att lösa varje tänkbart problem vi människor ställs inför. Det är drömmen om att den väg vi nu vandrar skall leda oss till ett tekniskt och politiskt paradis, om vi bara får tid på oss. "Du sköna nya värld!".

Detta är en illusion eftersom vår civilisation bryter mot grundläggande naturlagar  (speciellt 2:a termodynamiska huvudsatsen). I en kamp mellan människan och naturlagarna, är människan den svagare parten.

Det stora flertalet människor som lever i denna föreställning förstår inte att det som orsakar problem i världen, är det egna beteendet. Vi köper varor som baseras på palmolja, som hindrar biologisk mångfald, för att bara ta ett exempel ur högen.

Det är denna rosendröm som människan behöver vakna upp ur och komma till insikt om. Men det är inte i första hand en förståelse i förnuftet, utan i känslan. Rent psykologiskt slår vi ifrån oss sådant som känns obehagligt - i detta fall att vi själva skulle medverka till att förstöra vår livsmiljö. Vi har det ju så bra och bättre kan det bli. Alla partier ställer sig bakom "tillväxt" och det ses som enda vägen till ett bättre samhälle. Uppenbarligen finns det ett problem här,  som jag kallar för "förnekelse".

Det mest grundläggande problemet

Det saknas inte sanningssägare. Ett stort antal personer har framfört radikalt avvikande uppfattningar som motsäger det politiska etablissemangets uppfattning om tillståndet. Den kollektiva förnekelsen handlar om att alla dessa signaler förbigås i tystnad. Det gäller media, politiker och det stora flertalet av allmänheten. Man vill inte veta. Det är så strutsen ofta blir beskylld för att bete sig. Valdebatten nyligen handlade om sjukpenning och andra liknande problem, vars betydelse bleknar i förhållande till miljöproblemen. De riktigt stora existensiella problemen är helt enkelt för stora för att man ska våga ta upp dem.

Detta hindrar den skyddsreaktion som skulle kunna lindra effekten när väl hoten förvandlas till verklighet. Vi försitter värdefull tid. Vi skjuter problemen på framtiden istället för att ta itu med dem idag.

Vilka är de upplevda hoten?

• Ekosystemtjänsterna reduceras

• Bristsituation på olja (billig fossil energi). Inga realistiska alternativ idag

• Beroendet av kvarvarande oljeproducenter, typ Ryssland

• Dagens högproduktiva matproduktion är energikrävande

• Brist på livsmedel

• Ekonomiska underskott. Lån utan täckning som investerar i framtida osäkra värden

• Kollapsande ekonomi (exvis pensioner)

• Hot mot demokrati och fred

• Ökande arbetslöshet, social oro.

• Kraftigt ökade flyktingströmmar, ekologiskt betingat

Utgångar:

• Lågenerggisamhället

• Hur kommer övergången att se ut?

Synpunkter från Jan Gustafsson

Ekosystemtjänster finns mera utförligt beskrivet i den utmärkta boken "Naturen till din tjänst", Svenska Naturskyddsföreningens årsbok 2007, 91-558-2007-7. Ursprunget är det FN-finansierade forskningsprogrammet Millennium Ecosystem Assessment (www.maweb.org).

Naturens ekosystemtjänster, är kortfattat sådant som naturen gör så att vi kan fortsätta att leva här på Jordklotet. De flesta av dessa tjänster är idag förstörda eller starkt hotade. De delas upp i reglerande som är klimat, erosionskontroll, vatten- och avloppsrening, skydd mot sjukdomsspridning, skadedjursangrepp och naturkatastrofer, samt luftkvalitet och pollinering; försörjande som är föda, bränsle, fiber, genetiska resurser, biokemikalier/medicin/naturmedicin, ornament och färskvatten; kulturella som är kulturell mångfald,andliga och religiösa värden, kunskap, undervisning, inspiration, estetik, sociala relationer, platskänsla, kulturhistoria och rekreation/ekoturism; samt stödjande som är jordbildning, fotosyntes, primärproduktion, näringsflöden och vattenflöden.

Några skrifter

Det finns en stor mängd artiklar som anknyter till det sagda. Jag har valt ut ett litet antal, mest för att visa att kunskap om problemen finns, men att de inte leder till öppen reaktion och handling.

• Bo Falk: "Mot alla lyckor i Småland"

http://www.miljomagasinet.se/artiklar/080716_smaland.html

--- Den text som först påverkade mig (Olov) och som väckte mig till medvetenhet om peak Oil. Det är en lyrisk betraktelse om bl.a. glädjen av att äga ett par oxar. Det förbryllade mig till en början, men jag förstod snart att det handlade om sårbarhet inför det otänkbara.

• Bengt Söderberg: Tillväxtideologins dödsdans.

http://www.overlevnad.org/  (klicka på Manifest)

--- Boken "En strategi för överlevnad" landar i just detta, att förnekelsen hindrar en försvarsreaktion i samhället. Underteckna gärna detta manifest genom att maila författaren!

• Anders Wijkman: Den stora förnekelsen

http://www.miljospanarna.se/ms/index.php?option=com_content&view=article&id=562:aktuellt-portraett-i-huvudet-pa-anders-wijkman&catid=66:aktuellt-portraett&Itemid=27

---Det finns många artiklar av honom, men här är en kommentar till hans nya bok.

• Jan Guillou: "Kapitalismen regerar av Guds nåde"

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article5939690.ab

---Om vår tilltro till marknadskrafter och penningpolitik.

• Richard Heinberg: The party's over

http://archive.richardheinberg.com/partys-over.html

---Rickard driver tillsammans med andra "Carbon Institute" i Californien, för att sprida kunskap om den oundvikliga omställningen och väcka amerikaner till insikt. Han har gett ut en mängd böcker, nu senast "peak everything".


//Olov Fahlander, med hjälp av Jan Gustavsson

100928

Till startpunkten             Webmaster: Olov Fahlander