Öppet brev till regeringen

Brevet har skickats till 75 medlemmar i regeringen - Näringsutskottet och Miljö och Jordbruksutskottet, inklusive statsministern. Dessutom har texten lämnats till Fria tidningen för publicering. 


Ett förslag till handling

Samhället som vi känner det idag, har växt fram i en oerhört dynamisk takt, om vi exvis ser på tiden sedan 1950-talet. Den grundläggande orsaken att detta blivit möjligt är tillgång till billig och lättillgänglig energi. Det är mycket viktigt att förstå att möjligheterna till expansion i samhället är helt avhängigt av tillgången till billig energi – som ofta handlar om olja.

Samtidigt vet ”gemene man” att oljan kommer att börja sina inom inte alltför lång tid, men av olika skäl låter man bli att titta närmare på detta faktum. Förklaringar kan vara: ”Det sker inte under min livstid”, eller ”Det kommer säkert att utvecklas nya energiformer”, eller ”Man upptäcker ju nya oljefält hela tiden”, osv.

Ingen av dessa undanflykter visar sig vid närmare granskning motsvara våra förväntningar. Det har undersökts av en mängd aktörer, i Sverige (t.ex. Kjell Aleklett, prof. i Uppsala) och internationellt (t.ex. Carbon Institute, Calif USA). Dessa auktoriteter beskriver en helt annan bild än den som är gängse och som förmedlas av massmedia. De talar istället om att global energibrist är nära förestående, att det med all sannolikhet kommer att inträffa under vår livstid, och att konsekvenserna för samhället kommer att bli förödande. I en release
från Naturvårdsverket den 11 nov 2009, påpekades att IEA (FN’s internationella energiorgan), sades just detta och att det kommer att ske inom kort.

Det som är mest slående är att den bilden där oljan sinar, inte förmedlas till allmänheten. Som ett resultat sker heller inga åtgärder för att mildra effekten av denna radikala samhällsförändring.

Samhället har istället mycket av sitt fokus på miljöproblemen, främst initierat av Al Gore’s film ”En obekväm sanning”. När denna kom öppnades plötsligt ögonen för många inför svårigheter p.g.a. växthuseffekten. Men ännu finns hos allmänheten och de politiska skikten en omedvetenhet kring den kommande energibristen. Konsekvenserna blir också delvis olika.

Inom grupper där vi är aktiva (t.ex. 
www.exergiakademin.sewww.demokritos.se/TT)  finns ett helt annat samhällscenario skisserat, som förutom växthuseffekten även tar hänsyn till alla de miljöproblem vi står inför, där växthuseffekten är ett av kanske tio liknande. Alla har sin grund i människans drift efter välstånd och överkonsumtion, som medför växande problem, och som man sen försöker hantera var för sig. 
”Lösningar” kan aldrig åstadkommas, om vi inte inser sambandet med vår livsstil och alla dessa uppväxande problem, som måste hanteras i ett helhetsperspektiv.

Efter att de flesta själva insett att det faktiskt är ett närliggande stort problem borde alla partier enas om en beskrivning av problemet och att det primära nu är att få upp det allmänna medvetandet om Oljetoppen ("Peak-oil"), och dess konsekvenser.

Använd befintliga medier med SVT och SR i spetsen, för att genomföra en medveten kunskapsgenomgång och folkbildning av läget. Denna satsning kan ske i likhet med det som skedde inför kärnkraftsomröstningen på 70-talet.  Börja med olika dokumentärer och följa upp dessa med studiosamtal (obs samtal – inte debatt!) med pålästa och trovärdiga personer från forskarvärlden och företagsvärlden. OBS inga politiker i det här läget! (Förslag: Johan
Rockström, Andreas Malm, ....)

Förhoppningsvis skapar det här en offentlig debatt på ett sånt sätt att många fler blir medvetna om problemen och känner behov av att dels delta i fortsatt upplysning men framförallt delta i diskussionerna om kloka åtgärder.

Efter det att många fler blir medvetna kommer stödet att öka till politiker och makthavare för mer radikala åtgärder, och av att faktiskt ta till sig frågan. Därmed kommer dessa att kunna forma politiska budskap kring frågan. Det kanske tom innebär att helt nya politiska grupperingar formas eftersom det här inte längre handlar om typiskt höger-vänster, utan helt enkelt om överlevnad - uthålligt – förnybart – solidaritet – ickekonsumism – osv.

Det finns idag väldigt många bland allmänheten som förstår vartåt det barkar, men det stora flertalet orkar inte ta in budskapet och det behövs en rejäl puff för att skapa intresse. En puff som kan iscensättas av våra ledande politiker.

Låt därför Reinfeldt på bästa sändningstid säga ungefär så här:

Kära medborgare – vi får nu i en allt snabbare takt in rapporter och signaler om att västvärlden står inför två riktigt stora frågor – dels den globala finanskrisen som inte släpper taget och dels att västvärldens stora oljeberoende ser ut att gå mot en snabbare bristsituation än tidigare beräknat. Därför har vi antagligen inte så mycket tid på oss för omställning som vi tidigare hoppats på. Dessutom
är det en omställning som vi inte vet hur den kommer att se ut! För att vi i Sverige ska stå så väl rustade som möjligt och kunna starta det här arbetet snabbt, så kommer jag att prata med alla partier om en informations- och kunskapshöjande kampanj som kommer att sakna motstycke i Svensk historia! Allt för att alla goda krafter dels ska komma till tals, och dels i samarbete hitta fram till hur ett gott samhälle ser ut när oljeeran är över. Det finns många bra dokumentärer om dessa frågor men tyvärr finns också rena skräckfilmer som beskriver ett kommande kaos! Låt oss inte skrämmas – utan låt oss ta in och sen utvärdera den kunskap som finns. Låt oss sen hjälpas åt att skapa det framtida Sverige. Ett gott framtida Sverige.Olov Fahlander
Leif Thomsen
Claes Thulin

Linköping

Till startpunkten             Webmaster: Olov Fahlander