Växtvärk

Utställningstid: 20 feb - 5 mars 2011 (Stadsbiblioteket i Linköping).

Bakgrund

Omställning Linköping genomförde två informationsveckor v8-9, 2011 i feb/mars  för att sprida innehållet i Omställning Linköpings verksamhet. Den ägde rum i källarplanet på biblioteket. Utställningens namn är "Växtvärk. ". En speciell färgbroschyr är framtagen för att kunna spridas till andra bibliotek och liknande framtida utställningsplatser. 

Utställningen huvudresultat

Ett 30-tal kartongskärmar (70 x 100 cm) innehåller monterat material som monterades på stora golvställningar. Dessa kan ganska enkelt transporteras till andra platser där utställningen ska presenteras. Vilka teman dessa innehöll framgår av beskrivningen nedan. Utställningen hade fyra huvudavdelningar, med motsvarande logotyper: Problem, Omställningsrörelsen och Lösningar. Nedan har vi valt att dela upp materialet något mer i ämnesområden. 


Tema 1: Peak Oil & Efterfossila staden

Peak Oil är det välkända faktum att oljan, basen för vårt välstånd, snart kommer att börja sina. Det kommer att tvinga fram en omställning vare sig vi vill eller ej. Det bekymmersamma är att politikier idag inte låtsas om detta faktum. Därigenom fördröjs introduktionen av den nya livvstil som är nödvändig. 

Lena Jarlöf har skrivit en utmärkt framtidsstudie "Den efterfossila staden" som vi använt här. En liknande mer saklig och vetenskapligt lagd framtidsstudie har skrivits av Hillevi Helmfrid "Efter Oljetoppen". 

Utställningsbilder kring Tema 1


Tema 2: Växthuseffekt

Efter Al Gores omfattande kampanj har växthuseffekten blivit känd. Men detta är bara ett av tiotal liknande problem. De har det gemensamt att de alla är resultatet av människans sätt att våldföra sig på moder jord, och som vårt välstånd förutsätter. 

Utställningsbilder kring Tema 2


Tema 3: Odling, Mat 

Efter centralt problem inför framtiden är hur vi ska få maten till våra bord. Detta utan att äventyra naturens förmåga att reproducera sig. Att lära sig odla naturenligt är en viktig förmåga som var och en därför bör skaffa sig. 

Utställningsbilder kring Tema 3


Tema 4: Omställningen

Transition town/Omställningen är en internationell rörelse som startade i Totnes, England. Principerna efter vilket rörelsen kan organsiera sitt arbete, beskrivs här, både Lokalt och Globalt, teoretiskt och praktiskt.

Utställningsbilder kring Tema 4


Tema 5: Logistik & Kretslopp

En ekologisk grundprincip är att näringsämnen skall cirkulera i vår miljö, och inte som idag, utarmas på vissa ställen och översvämma andra.  Övergödningen av Östersjön är ett exempel på detta. 

Utställningsbilder kring Tema 5


Tema 6: Resiliens & Mångfald 

Motståndsförmågan och bärkraften hos jordens livsuppehållande system bygger på samverkan mellan många arter. Att ensidigt se till människans behov är ett allvarligt brott mot denna bärkraft. Idag töms jorden på lagrade resurser, som framtida generationer kommer att sakna, eftersom vi spridit ut dessa, och skingrat tillgångarna.

Utställningsbilder kring Tema 6


Tema 7: Reskilling & Hantverk

Förmågan att med sina egna händer tillverka och reparera nyttigheter är idag mycket specialiserad. Det innebär ett beroende, när enbart ett fåtal personer behärskar hantverk. Istället spelar man t.ex. internet-poker - till vilken nytta? Vi behöver praktiska kurser i hantverk, när väl medvetenheten vaknar.

Utställningsbilder kring Tema 7


Tema 8: Permakultur

Odlingsprincipen enligt Bill Mollison, lärs ut t.ex. vid Holma folkhögskola i Skåne. Här visas exempel på vad det kan vara. 

Utställningsbilder kring Tema 8


Tema 9: Livsstil & Köpstopp

Det som i grunden behöver förändras, är människan och vår inställning till resten av tillvaron. En livsstil krävs där man inte betonar konsumtion som vägen till lyckan. Istället krävs en människa med som med omsorg och kärlek hanterar den värld vi fått oss given, utan att föröda den för andra arter och kommande generationer. 

Utställningsbilder kring Tema 9


Tema 10: Byggande spec. Eklunden 

Förutom maten, är boendet ett av de viktigaste saker vi behöver. Hur detta skall göras har visats i någon mån vid Eklundens Ekoby utanför Linköping. 

Utställningsbilder kring Tema 10


Tema 11: Ekonomi

Det ekonomiska system som världens näringsliv vilar på är räntekonomin kopplat till en tillväxt som inte ifrågasätts. Detta håller nu på att visa sina svagheter, i och med finansiella krascher och nationella skuldekonomier. Något annat måste ersätta detta korthus. 

Utställningsbilder kring Tema 11


Tema 12: Bokutställningen

Miljörörelsen har åtskilliga år på nacken. Här visas att man redan på 1600-talet upplevde staden som en hälsorisk. Boken "Lortsverige" var en annan sådan tidig milstolpe. Den ekologiska historien i bokform visades med ett 50-tal exempel. En separat lista går att få för den som är intresserad. 

Utställningsbilder kring Tema 12


Tema 13: Tidningsklipp

Mycket har skrivits i tidningar, och kommer att skrivas framöver. Exempel visas här. 

Utställningsbilder kring Tema 13


Tema 14: Lokalen för övrigt

Bilder från  utställningslokalen, invigningen och  föreläsningar.  

Utställningsbilder kring Tema 14

--------


Spridning och Affischer


 

Ansvariga för utställningen - Använd "Kontakta oss" om du vill nå oss.

                      Olov F - Energi, ekologi, permakultur. 

                      Jan G - Permakultur & Återbruk, Hantverk

                      Hugo M - JAK

                      Claes T - Växthuseffekten, tidningsartiklar

                      Eva G - Matupproret

                     Hans & Marie (från Horn) - OdlareUtställningsmaterial

En stor skylt, vid trappan ner till undervåningen skall upplysa om att vi finns där. Vi kan också ha någon som står i entren och delar ut lappar till alla som kommer till biblioteket.

Två skärmutställningar finns redan: Vegetarisk matlagning + Peak Oil. En bokutställning finns: Miljömedvetenhetens historia. Ett infoblad kring denna kan tryckas upp.

Strukturen föreslås vara "Problemen" -  "Den mentala förändringen" - "Lösningarna"  

Vi skall kunna visa upp både svårigheterna med dagens situation och sedan föreslå rimliga lösningar på samhällets problem. Utan att beskriva samhällets problem blir lösningarna inte meningsfulla.

Övriga tänkbara utställningar/filmer:

- David Jonstads: "Kollapsen kan komma" - Bra sammanfattning över nuläget (http://www.ordfront.se/www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/Artiklar%202009/Kollapsen%20kan%20komma%202_09.aspx)

- JanG: Permakultur och Återbruk

- Olov: Exempel från tidningen Åter

- Hugo: JAK-bankens principer

- Lär dig leva utan olja - Artikeln i SJ's tidning Cupe' (oktober)

- Film "Vårt dagliga bröd" -  Mehdi vet mer

- Film SVT2 måndag 15 nov - Claes vet mer

- Materialet från Skebokvarn - Folke Günter beskrev Ruralisation (motsats till Urbanisering) av en stad på 40000 invånare som bryts upp till ekobyar om 200 personer under loppet av 40 år. Dessutom beskrev han fosforns kretslopp, med t.ex. rening av gråvatten.

- Film - Bullshit

- Film - Hoten mot vår mat

 

Ett Medborgarförslag

Förslag till kommunen om att omvandla åkermark i Tift till andelsodling, är författat. Det skall presenteras 26 jan på kommunens samrådsmöte där ett stort antal förbund och liknande finns respresenterade. Vi kan då bestämma vilka som skriver under innan det lämnas till kommunen. 

Sammanfattning: En eller flera lantbrukare där kommer att inom kort gå i pension, och äger nu 40 ha av Sveriges bästa åkermark. Detta får inte gå Linköpingsborna ur händerna.

Om kommunen (som har förköpsrätt på marken) kan fås att ta ekonomiskt ansvar, och överlåta marken till boende, skulle detta ge många fördelar:

 - Grönsaksodling och självhushållning med litet avstånd till staden.

- Höjning av självhushållningsgraden för deltagarna

- Bättre samverkan mellan de boende & integration i samhället

- Motverka effekten av arbetslösheten

- Minskad kriminaliltet och utanförskap, ökat deltagande i samhället

- Cirkelverksamhet kring den livsnödvändiga maten

 Kontakt har tagits med Krister Hill, ordf i Kolonilotts-föreningen. Dom är tänkbara som huvudmän för verksamheten.  Föreningen Coompanion har visat stort intresse för projektet (Lokal Medborgarkontoret Skäggetorp C).  Förslaget har inlämnats av Olov Fahlander. 


Till startpunkten             Webmaster: Olov Fahlander