Gift i mat

Nedanstående brev har sänts till Semper, ICA, Willys, Nestle, KF och Livsmedelsverket. Inget svar har kommit från någon av dessa.

Om gifter i barnmat

Vi flera tillfällen har det i Rapport och Aktuellt den senaste tiden rapporterats om de gränsvärden av tungmetaller som arsenik och kadmium mm som förekommer i barnmat. Halterna ökar vilket oroar många människor. Det råd som ges i programmen är att som konsument välja sådana produkter som innebär låga halter, eller att blanda olika fabrikat för att få riskspridning. Det är naturligtvis en närmast omöjlig uppgift, eftersom konsumenterna inte har tillgång till information om giftighet.

Ett mer verkningsfullt förfarande vore om tillverkarna av barnmaten och statliga myndigheter påverkade den bakomliggande orsaken till varför halterna stiger i maten! Det är på det viset att idag sprids slam på våra odlingsjordar på ett sätt som gör att halterna ständigt ökar. Det är fullt tillåtet, och jordbrukarna uppmanas att göra detta, genom företaget Svenskt vatten AB. De har till uppgift att hjälpa reningsverken bli av med den restprodukt som uppstår när samhällets avfall passerat verket. Man betalar till den jordbrukare som vill ha lägst ersättning för att föra ut detta gift på odlingsmarken.

Detta är den verkliga orsaken till att livsmedelsverket nu varnar för i första hand födan till barn. Men givetvis gäller det oss alla i samhället, även vuxna. Och givetvis kommer problemet att bli allt allvarligare i framtiden, om vi inte lyckas stoppa utvecklingen.

För en kortfattad men relevant beskrivning av problemet, läs exempelvis:

http://matochjordbruksnatverket.wordpress.com/2012/11/12/stoppa-slamspridningen/

Som konsument känner man sig maktlös. Jag vill uppmana Er, att påverka de som styr utvecklingen i vårt land. När det gäller regeringen som har den verkställande makten i Sverige, kan man vända sig till Eskil Erlandsson, vid Landsbygdsdepartementet. Även miljödepartementet berörs av denna fråga.

Dessa kan alla nås via denna länk:  http://www.regeringen.se/

Vänliga hälsningar

Olov Fahlander, Linköping, nybliven morfar.

© Olov Fahlander 2012