Lobbyism i SVT

Till Programgranskningsnämnden - SVT - 140820 

Det sägs av public service skall vara opartiskt och framföra synpunkter på ett objekt sätt. Det innebär att förespråkare och motståndare till olika uppfattningar skall tillåtas komma till tals.

I Aktuellt fanns igår (den 19 aug 2014) på slutet ett ganska långt inslag om lobbyism. Det fanns inslag från EU/Strasburg som speglade omfattningen av företeelsen på plats. De mest kritiska synpunkter som framfördes i programmet var att man ifrågasatte om de med starkast ekonomi (företag som Statoil och BP, Pernod mfl) har en stor fördel gentemot andra, t.ex. miljöorganisationer att vara representerade. Man ifrågasatte i programmet även om registrering inte borde vara obligatoriskt.

Programmet innehöll även två personliga intervjuer med bl.a. Philip Sheppard, SEAP (en lobbyingstöd-organisation). I studion fanns även en förespråkare, Peter Steere (Lobbyistföretaget JKL). Att båda dessa herrar är företrädare för principen är ingen överraskning. Dom är naturligtvis i högsta grad angelägna om att lobbyingprincipen skall kunna fortgå och de vill inte ha ens en obligatorisk registrering 

Att inte detta stöter programmakarna på SVT när det gäller objektiviteten i inslaget, förvånar mig.

Låt mig istället berätta om ett fall där lobbyismen utgör ett direkt hot mot människans överlevnad 

Det finns stor dolda intressen i världen, från bl.a. företaget Monsanto, om att få kontroll över världens matproduktion. Det sker bla. mha GMO-patent, men även med andra metoder. Avsikterna de har, uttrycks i EU-sammanhang som att konsumenter ”har rätt” att få välkontrollerade matprodukter, via utsädet till bönderna. Resultatet av lobbyisternas arbete i Bryssel medförde att EU gav direktiv för en tid sedan (2009) till bl.a. Svenska Jordbruksverket (i Frödirektivet), om att lagstifta för att utsädet skulle ”kontrolleras”. Med det menas att man inrättar en kontrollavgift på alla fröer som skall saluföras, en avgift som erläggs per frösort, årligen, med en hög förstagångsavgift, som sen måste underhållas. Att detta gynnar de stora multinationella jordbruksföretagen säger sig självt, eftersom de vill ha ett litet antal lönsamma sorter i sin arsenal. Det blir sen ev. några små handlare med ekologisk inriktning som  bästa fall kan tänkas ha resurser att stötta den biologiska mångfalden. Men det är en övermäktig uppgift. Lagstiftningsvägen konkurrerar man alltså på detta vis ut de små företagen och motverkar biologisk mångfald.

I en svenska utformningen, mildrades kraven från frödirektivet något utifrån den storm av protester som JV mottog i samband med lagstiftningen, men principen kvarstod. Man är ju som EU-land, tvungen att lagstifta i enlighet med direktivet 

Detta kallar jag ”biologisk enfald”. Vi vet ju vid det här laget väl att den biologiska mångfalden är väsentlig för mänsklighetens överlevnad. Betydelsen av detta har betonats av bl.a. SEI och Johan Rockström och i en mängd andra sammanhang. Antalet olika arter på planeten reduceras nu i skrämmande takt utifrån människans inverkan på det biologiska livet. Att en företrädare som Peter Steere inte ser något behov av en registrering (!), är minst sagt upprörande, när den dolda lobbyismen tar sig sådana utryck.  

Som avslutning, anser jag att inslaget i Aktuellt var i hög grad missvisande, partiskt och vilseledande kring den verkliga innebörden av lobbying-systemet inom EU. En kunnig journalist borde inte ha några svårigheter att tränga in i frågan och belysa även systemets stora nackdelar och som idag tjänar de största företagen och inte mänskligheten som helhet 

För att läsa om Frödirektivet och en protestskrivelse däremot, se http://www.demokritos.se/text/frodirektivet.html

// Tekn Dr Olov Fahlander, Linköping 140820

 

 

© Olov Fahlander 2012