Ruralisering

Meningen är att här placeras material knutet till den kartläggning jag står i begrepp att genomföra i Östergötland, förhoppningsvis finansierat av Leader Folkkungaland. Vi bör skffa oss bättre konskap om den lokala resurser som finns i det Östergötska landskapet, så att vi lättare kan etablera verksamhet "på landet" när så småningom förståelsen av detta vaknar. Idag anses staden som den mest stabila samhällsstukturen. 


En vision av Sverige - Varför är projektet viktigt?  

Projektets syfte - Vad vill vi åstadkomma? 

Intervjumall - brukare  - En förlaga för samtal kring ett köksbord© Olov Fahlander 2012